STATUT

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GOZDOWIE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w GOZDOWIE zwaną dalej OSP.

§ 2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o, ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą OSP jest Dom Strażaka w miejscowości Gozdowo.

§ 4.

Terenem działania OSP jest obszar całego kraju.

§ 5.

OSP posiada osobowość prawną.

§ 6.

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7.

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem i zadaniami OSP są:

 1. Prowadzenie  działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Branie udziału w działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych oraz przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na swoim terenie działania.

§ 10.

Cele i zadania wymienione w § 9, OSP realizuje przez:

 1. Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
 2. Organizowanie spośród swoich członków zwyczajnych w wieku 18 - 65 lat jednostki operacyjno- technicznej.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
 4. Zapewnienie podstawowego, specjalistycznego i dowódczego wyszkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie orkiestr, zespołów sportowych i artystycznych oraz innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11.

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych;
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą ich rodziców, ewentualnie opiekuna prawnego;

jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd OSP, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odmowie - do Walnego Zebrania Członków OSP którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie OSP dzielą się na:

 • członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym OSP jest osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską .

§ 15.

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów prawnych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
 4. Zasady organizacji MDP OSP określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym OSP może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający jest obowiązany opłacać roczną składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości oraz każdorazowo - w miarę posiadanych możliwości - wspierać bieżącą działalność OSP.
 3. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej - jej przedstawiciel ma prawo uczestniczenia w imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
 4. Członkami wspierającymi są także członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie, którzy mają prawo używać munduru, dystynkcji i odznak, a ponadto nie opłacają składek członkowskich.

§ 17.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
 2. Członkowie honorowi nie mają określonych obowiązków, posiadają jedynie prawa, a ponadto nie opłacają składek członkowskich.

§ 18.

Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP oraz na delegatów na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP i na przedstawicieli do składu zarządu oddziału gminnego ZOSP RP z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych (poniżej 16 lat),
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu Członków OSP z prawem głosu z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych(poniżej 16 lat)
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP, oraz władz ZOSP RP.
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 19.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP, przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminów i uchwał władz OSP oraz władz ZOSP RP.
 2. w przypadku wyznaczenia przez zarząd OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej poprzez udział w szkoleniu członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, prowadzonych przez PSP,
 3. dbanie o mienie OSP,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20.

Zarząd OSP spośród pełnoletnich członków zwyczajnych w wieku 18 - 65 lat tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21.

Członkostwo ustaje na skutek skreślenia lub wykluczenia członka.

§ 22.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok
 3. śmierci członka.
 4. likwidacji OSP.

§ 23.

Wykluczenia członka dokonuje Zarząd OSP w następujących wypadkach:

 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje dana osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 3. nie wywiązywania z obowiązków członkowskich wynikających z niniejszego statutu.
 1. Przed podjęciem uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia zarząd OSP umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 2. Od uchwały zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu - do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

§ 24.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez  Walne Zebranie Członków.

§ 25.

Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej umundurowanie i inne przedmioty należące do OSP.

 

Rozdział IV

WŁADZE OSP

§ 26.

Władzami OSP są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 27.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Walne Zebranie Członków OSP może być:
 • zwyczajne
 • sprawozdawczo-wyborcze
 • sprawozdawcze
 • nadzwyczajne.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

 1. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności OSP oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności,
 3. uchwalenie planu działalności i budżetu OSP,
 4. ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 5. udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej; nie udzielenie absolutorium zarządowi OSP oznacza jednoczesne jego odwołanie i zarządzenie wyboru nowego składu zarządu.
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz jej obciążenia,
 9. podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. wybór spośród członków zwyczajnych i honorowych Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków ( z zachowaniem większości osób pełnoletnich),
 11. wybór spośród członków zwyczajnych i honorowych Komisji Rewizyjnej, w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków (z zachowaniem większości osób pełnoletnich),
 12. wybieranie spośród członków zwyczajnych i honorowych delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku OSP RP oraz przedstawicieli do składu zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w liczbie określonej przez ten zarząd.
 13. nadawanie godności członka honorowego OSP.
 14. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd OSP.

§ 29.

Przebieg walnego zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do protokołu.

§ 30.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP jest zwoływane raz na pięć lat a sprawozdawcze raz na rok.

 

§ 31.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP i Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP zwoływane jest przez zarząd, który wyznacza dwa terminy jego odbycia (w tym samym dniu - w odstępie 30 minut) zawiadamiając wszystkich członków o terminach, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed pierwszym terminem zebrania.

§ 32.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
 3. na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych (z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych poniżej 16.lat) i honorowych OSP,
 1. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 28 ustala zarząd, komisja rewizyjna lub członkowie zwyczajni i honorowi OSP uprawnieni do żądania zwołania takiego zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na jego miejsce innego członka na czas do odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków OSP.

§ 33.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

§ 34.

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków OSP konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych poniżej 16.lat) i honorowych OSP. Uchwały Walnego Zebrania Członków OSP zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP, a także wystąpienia ze Związku OSP RP są podejmowane kwalifikowaną większością 2/3 ogólnej liczby oddanych głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych poniżej 16.lat) i honorowych OSP.

§ 35.

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania Członków OSP w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, po upływie 30 minut od pierwszego terminu odbywa się zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne Zebranie Członków OSP zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP, zmian w statucie i wystąpienia ze Związku OSP RP.

 

§ 36.

 1. Wybory do władz OSP oraz na delegatów na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP i przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego ZOSP RP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych władz, który powinien nastąpić nie wcześniej niż 30 dni przed upływem pięciu lat od daty ostatniego wyboru władz OSP i nie później niż 30 dni po upływie tego okresu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

B. ZARZĄD

§ 37.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcje wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 38.

Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością OSP oraz reprezentowanie interesów OSP,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,
 3. zwoływanie walnego zebrania Członków,
 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,
 5. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków,
 7. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,
 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 10. tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,
 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, orkiestr, zespołów kulturalno- oświatowych i sportowych.
 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 14. występowanie z projektami uchwał do Walnego Zebrania Członków.

§ 39.

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§ 40.

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. O posiedzeniach Zarządu należy informować przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 41.

Do ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 42.

OSP prowadzi swoją gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 43.

 1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do zadań naczelnika należy:
 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia członków, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • dysponowanie sprzętem ratowniczym i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 • opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
 • zapewnienie udziału w szkoleniu członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych - prowadzonym przez PSP.

§ 44.

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną,
 2. pochwałę na piśmie,
 3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody
 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki Związku OSP RP.

§ 45.

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,
 2. nagana na piśmie,
 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 46.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności zarządu OSP,
 3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 47.

 1. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków. Uchwały komisji są podejmowane zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 48.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 49.

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą by zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 50.

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z majątku i imprez,
 4. ofiarności publicznej,
 5. wpływów z działalności gospodarczej.

§ 51.

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 52.

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych poniżej 16.lat) i honorowych OSP.

 

§ 53.

Wnioski o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu składa Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (z wyjątkiem małoletnich członków zwyczajnych poniżej 16 lat) i honorowych OSP.

§ 54.

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków, na którym ma by rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 55.

W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie Członków wyznacza komisję likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób.

§ 56.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, sprzęt ratowniczy i urządzenia przeciwpożarowe stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Gozdowo.